ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นักเรียนจ่าอากาศ พรรคนาวิกโยธิน กรมยุทธศึกษากองทัพเรือ
ชื่อนักเรียน : นายวีรภัทร นิจรัญ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2565,18:14   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ชื่อนักเรียน : นายวริทธิ์ธร ทานอุดม
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,18:43   อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
ชื่อนักเรียน : นางสาวปิยะรัตน์ นันทสูรย์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,18:41   อ่าน 87 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระบบอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อนักเรียน : นางสาวปนัดดา เข็มด้วง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,18:39   อ่าน 89 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท การประกวดแข่งขัน “KidBright Thai Toy “ ชื่อผลงาน ควายไทย Fighter “
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิณัฐติกา ศิริวรา นางสาวภารัตน์ สุขสวัสดิ์ และนางสาวปิยรัตน์ นันทสูรย์
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,12:11   อ่าน 366 ครั้ง