คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรดี ภูมิลา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐรุจาพร ศรีคล้ายชมภู
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร รุ่งเจริญศิริกุล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปมิกา สนธิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธาดา อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุประวีน์ วาสม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทักดนัย โกศล
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ นันทวิชิต
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภิรัญญา ยศกันโท
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิดา บุญสังข์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายทีปกร นพศิริ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพรรณี ประกายแก้ว
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5/1