คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุ เจริญสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจีเพียร แซ่เตียว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล ภูนามูล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชลี นพโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประทิน นิยมสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางโชติกา ชมสมใจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดสิทธิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ต.ประกาศ มานาม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา