กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธัญนันท์ ตระกูลรัมย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2