สนับสนุนการสอน

นายทองดำ นพฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวสรินยา ทานอุดม
เจ้าหน้าที่ธุรการ