กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจินดา อินทร์สุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายถนอม อารีสุก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายภิรมย์​ โพธิกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทร์จิรา มูลแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2