กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิเชฐ รื่นปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6