กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนิรมล ภูนามูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายชัยวัฒน์ ลาภดิลกกุล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1