กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรวดี มีสินทรัพย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุกันยา พงษ์กระจาย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายจักรพรรณ โตกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเบญจภา แก้วกระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1