กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรพรรณ โตกลาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเบญจภา แก้วกระจาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1