โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัติกาล ทองคำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายชัยบัณฑิต รักษาภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6