กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัติกาล ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายชัยบัณฑิต รักษาภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1