กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปนัดดา พร้อมบูลย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนาถนภา ธีรประพฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอรัญญา ไพบูลย์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4