คณะผู้บริหาร

นางนิรมล ภูนามูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายพิเชฐ รื่นปาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางเบญจภา แก้วกระจาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวปนัดดา พร้อมบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริการงานบุคคล