ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม ตันติวัฒนทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519 - 2527
ชื่อ-นามสกุล : นางสำรวย วงศ์ตุรัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2539
เบอร์โทรศัพท์ : 038-547123
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัศน์ หิ้งทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริธร สุขโขใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ กุลพิพัฒน์รัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรพต เริงโรจน์สรากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มกราคม 2548 - 2 พฤษภาคม 2548
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิรดา วรรณศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก อุดมทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางอรัญญา ไพบูลย์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีเกชา กลิ่นเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - 11 ตุลาคม 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล ภูนามูล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ตุลาคม 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนพงษ์ คชปักษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแหนวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน