คณะผู้บริหาร

นายวัฒนพงษ์ คชปักษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิรมล ภูนามูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิเชฐ รื่นปาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางรัชฎาภรณ์ สุขสุเดช
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางเบญจภา แก้วกระจาย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางพรพรรณ มีสร้อยไตรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวปนัดดา พร้อมบูลย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล