พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นมืออาชีพ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
  5. ประสานชุมชนและองค์กรต่างๆในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Objective)

  1. โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเป็นมืออาชีพพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานในการประกอบอาชีพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
  4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากชุมชนและองค์กรต่างๆ