โรงเรียนหนองแหนวิทยา
76/2 หมู่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038547123
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (VISION)
 
“โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล ครูและบุคลากรเป็นมืออาชีพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะพื้นฐานการประกอบอาชีพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง”

ปรัชญาโรงเรียน
 
“การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจและสังคม”