สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ที่มาของสัญลักษณ์

เป็นรูปเปลวเทียน หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา
ภายใต้เปลวเทียนมีรูปดอกไม้ ซึ่งหมายถึง พืชผลและความหอมหวาน
ด้านล่างของดอกไม้มีอักษรย่อ น.ว. หมายถึง โรงเรียนหนองแหนวิทยา
 

อักษรย่อของโรงเรียน

 “ น.ว.”