ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนหนองแหนวิทยา
โรงเรียนหนองแหนวิทยา  เป็นโรงเรียนประจำตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  4  มิถุนายน 
พ.ศ. 2519  ตั้งอยู่เลขที่ 76/2  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีพื้นที่  29 ไร่  85 ตารางวา ซึ่งที่ดินนี้ได้มาจากการจัดหาที่ดินของชาวตำบลหนองแหนในราคา 783,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วย
 
  1. ผู้ใหญ่สุทิน           นพกร            (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ขณะนั้น)
  2. ผู้ใหญ่บุญถึง         นางชลอ         คุ้มภัย  (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ขณะนั้น)
  3. นายธนาชัย(กุ่ย)    นางละเมียด    เฮ็งเจริญ
  4. นายเกษม            นางถนอม       รักถนอม
  5. นายสงวน            นางระเบียบ    สืบกิจวรรณชัย
  6. นายสมศักดิ์         นางบุญน้อม    ชุติพงศ์พัฒนกุล
 
ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3) ทะเบียนเลขที่ 88 เล่มที่ 7 หน้าที่ 36  หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแหน 
อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พร้อมใจกันมอบที่ดินดังกล่าวให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดสร้างสถานศึกษาโรงเรียนหนองแหนวิทยา  เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
 
          โรงเรียนหนองแหนวิทยา เมื่อเริ่มเปิดสอนได้รับความเมตตาจากพระครูเพชร โฆสโก   อดีตเจ้าอาวาสวัดดงยาง ให้อาศัยศาลาวัดดงยางเป็นที่เรียนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2519  ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2520  จากนั้นจึงย้ายไปเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวหลังแรก และเมื่อสร้างอาคารเรียนถาวรเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงย้ายนักเรียนทั้งหมดอีกครั้งไปเรียนที่อาคารถาวร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2522  จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งโรงเรียนหนองแหนวิทยา

       โรงเรียนหนองแหนวิทยา เลขที่ 76/2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์ - โทรสาร  038-547123