ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชุดนักเรียน / อาคารฉลองครองราขย์ 50 ปี โรงเรียนหนองแหนวิทยา โรงเรียนหนองแหนวิทยา
11 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
อาคารฉลองครองราขย์ 50 ปี โรงเรียนหนองแหนวิทยา / ชุดนักเรียน โรงเรียนหนองแหนวิทยา
02 เม.ย. 65 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม / อาคารฉลองครองราขย์ 50 ปี โรงเรียนหนองแหนวิทยา โรงเรียนหนองแหนวิทยา
31 มี.ค. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 จบหลักสูตร ครั้งที่ 1
ชุดนักเรียนหรือพละ/อาคาร 1 อาคารฉลองครองราชย์ 50 ปี โรงเรียนหนองแหนวิทยา โรงเรียนหนองแหนวิทยา
31 มี.ค. 65 ถึง 01 เม.ย. 65 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตร มารับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2
ชุดนักเรียนหรือชุดพละ/อาคาร 1 อาคารฉลองครองราชย์ 50 ปี โรงเรียนหนองแหนวิทยา โรงเรียนหนองแหนวิทยา
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมศึกษา โรงเรียนหนองแหนวิทยา
โรงเรียนหนองแหนวิทยา
14 ธ.ค. 63 ถึง 16 ธ.ค. 63 นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
06 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนหนองแหนวิทยา
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 พ.ย. 63 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 (1/2563)
โรงเรียนหนองแหนวิทยา
30 พ.ย. 63 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนหนองแหนวิทยา
25 พ.ย. 63 คณะครูลงเวลาปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนหนองแหนวิทยา
18 พ.ย. 63 คณะครูส่ง flash drive และ ปพ.5 และวันสุดท้ายของการลงเวลาปฏิบัติราชการ 1/2563
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองแหนวิทยา
13 พ.ย. 63 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประชุมโดยพร้อมกัน 09.00 น.
ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนหนองแหนวิทยา
12 พ.ย. 63 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/2563
10 พ.ย. 63 ถึง 11 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหนองแหนวิทยา / ชุดนักเรียนถูกระเบียบ โรงเรียนหนองแหนวิทยา
13 ต.ค. 63 กิจกรรม “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม / ชุดปกติขาว ที่ว่าอำเภอพนมสารคาม
28 ก.ค. 63 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าราชการครู สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ที่ว่าอำเภอพนมสารคาม